Förslag på frågeställningar

uppdaterad: 2020-11-10

Här har vi samlat tips på frågeställningar som du kan utgå ifrån när du planerar inför och arbetar med dina VIRTUE-rack. Några av frågorna kräver kanske att ni samarbetar med en annan skola.

Grundläggande frågeställningar

Hur koloniserar djur och växter nya områden?

Placera ut virtuerack i olika miljöer, till exempel två insjöar-  en liten och en lite större - eller en havsvik och en småbåtshamn. Sätt ut skivorna vid samma tidpunkt, och undersök dem samtidigt. Följ noga vad som händer på skivorna efter en viss tid. 

Det går att utveckla frågeställningen genom att upprepa försöket vid olika tidpunkter på året, och se skillnader i påväxt mellan sommar och vinter.

Resultaten kan leda till frågor om hur kolonisering och transport av arter går till. Hur arter sprids till nya miljöer och varför det är stora skillnader mellan marina och limniska (sötvattens-)arter, men också att det kan vara stora skillnader mellan rack placerade ganska nära varandra. Hur koloniseringen av en yta påverkas av vad som finns i omgivningen.

Titta på VIRTUEs videor hur biofilm skapas.

Finns det arter i naturen som är vinnare och förlorare i konkurrens om att hitta en plats att leva på?

Undersök skivorna på ett rack över tiden. Ta reda på vilka arter som kommer först, och om dessa arter är de som också blir kvar där längst, eller om andra arter tar över.

När en virtueskiva blivit koloniserad kan man skrapa rent halva skivan och sätta den ut igen, för att se om samma art kommer igen eller om andra halvan får en annorlunda påväxt.

Pröva att byta ut en eller flera av skivorna i ett koloniserat rack mot helt nya virtueskivor och undersök om påväxten skiljer från de skivor som skrapats rena.

Hur kan man förklara mångfalden i naturen? Varför är inte en och samma art vanligast överallt?

Sätt ut virtuerack i olika miljöer, till exempel under bryggor i en småbåtshamn och vid en badplats.  Vilka skivor har mest liknande arter? Är skillnaden mellan miljöerna störst (platserna), eller finns det större skillnader inom samma plats (mikromiljöer)?

Avancerade frågeställningar

Hur ser artsammansättningen ut i havet utefter Sveriges kuster, eller utefter en miljögradient?

Vi har en kraftig skillnad i salthalt (salthaltsgradient) utefter Sveriges kuster, och det är intressant att se hur arter förekommer utefter denna gradient. Det är också intressant att ta reda på vad som påverkar förekomsten av dessa arter.

Sätt ut virtuerack vid samma tillfällen på olika platser utefter den svenska kusten. Försök välja så lika miljöer som möjligt, med avseende på typ av lokal (där alla skiljer sig avseende salthalten). Samma sak kan man göra runt till exempel Göta Älv eller Norde Älvs flodmynningar (estuarier).

Ta upp racken vid samma tillfälle och kartlägg påväxten och rapportera till VIRTUEs databas.

Det går också att flytta racken och se vad som händer, för att försöka förstå vad salthalt betyder för överlevnaden och om det är vuxna organismer eller larver/sporer som slås ut av till exempel låg salthalt.

Miljöföroreningar eller salthalt - vad spelar roll?

När det gäller Nordre och Göta Älv (och andra vattendrag, stora som små) kan ni undersöka om det är salthalten eller miljöföroreningar som är viktiga för arterna. I Nordre Älvs mynning är salthalten avgörande, men i Göta Älv kan man räkna med att både miljöföroreningar och salthalt har stor påverkan. Det är förstås bra att ha tillgång till en salthaltsmätare (kostar ca 600 kr). 

Det går förstås också att testa andra gradienter, till exempel djupgradienten. Då kan man använda sig av flera sammanknutna virtuerack. Även här kan man ändra förutsättningarna som att flytta racken mellan djupare och grundare områden efter det att de fått en påväxt.

Behandla skivorna innan utplacering i en vattenmiljö

Det går att göra behandlingar i laboratoriet med VIRTUE-skivor med naturlig påväxt – som att utsätta dem för olika näringslösningar, ändra salthalt, eller testa olika båtbottenfärger genom att måla virtueskivorna (och ha kontroller som inte är målade) – som man sätter ut i olika miljöer.

Det kan också vara intressant att testa läckage av miljögifter. Påverkas omgivande påväxt på VIRTUE-skivor negativt ur miljösynpunkt om en giftfärgsmålad skiva sitter med på samma rack?  För att kunna se resultatet behövs även här kontrollskivor.

Titta på dessa videofilmer för att förstå vad som händer när det bildas en biofilm på en VIRTUE-skiva i (havs)vatten och hur man kan beräkna biodiversitet med hjälp av VIRTUEs kalkylator för biodiversitet.