Havsmedvetenhet (Ocean Literacy)

uppdaterad: 2020-03-12

FNs Globala mål
- Hav och marina resurser

VAD INNEBÄR HAVSMEDVETENHET?

En internationellt överenskommen definition säger att havsmedvetenhet betyder
”Förstå havets inflytande på oss och vårt inflytande på havet”
(Cava, 2005: http://coexploration.org/oceanliteracy/documents/OLit2004_Final.pdf).

Havsmedvetenhet innebär inte bara utbildning, utan har också som mål att engagera människor i att agera på havets vägnar.

Havsmedvetenhet är ett viktigt verktyg för att tillhandahålla kunskap inom ramen för Blå tillväxt (Blue Growth), som är den långsiktiga strategin för att stödja hållbar tillväxt i de marina och maritima sektorerna.

Blå tillväxtstrategin ingår i European Horizon 2020-programmet och på global nivå ingår den som ett av målen i FNs 2030-agenda för hållbar utveckling, som antogs av alla medlemsstater 2015.

 

EN HAVSMEDVETEN PERSON

En havsmedveten person

• förstår de väsentliga principerna och grundläggande begreppen om havets funktion och dess betydelse för mänskligheten
• kan kommunicera om havet på ett meningsfullt sätt
• kan fatta välgrundade och ansvarsfulla beslut om havet och dess resurser.

Många medborgare känner inte till havets ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga betydelse. Havsmedvetenhet kan vara ett verktyg för att motverka denna ”havsblindhet” och skapa ett samhälle som är mer havsorienterat. Det finns ett behov av att ändra sätten hur vi agerar och tänker. Det finns ett behov av att fylla luckorna i formell utbildning i havsmedvetenhet. Betydelsen av nya karriärer kopplade till havet inom områden som vetenskap, teknik, kommunikation, lag och ekonomi bör betonas. Politiker behöver också bli mer havsmedvetna för att fatta rätt beslut för att stödja blå tillväxt.

 

RAMVERK FÖR HAVSMEDVETENHET

Kunskap om havet bygger på sju principer, som är grundläggande för havsmedvetenhet. Dessa principer behandlar aspekter relaterade till sambandet mellan havet och jordsystemet, liksom kopplingen mellan havet och mänskligheten.

 

PRINCIP 1
Jorden har ett enda stort hav med många egenskaper

Havet är det avgörande fysiska särdraget på vår planet och täcker cirka 70% av dess yta. Sju oceaners havsbottnar, sammansatta av havsbotten och dess geologiska kännetecken, är alla sammankopplade! Vindar, liksom jordens rotation, påverkar cirkulationsvägen för vattenmassor. Det mesta av jordens vatten (97%) finns i havet, och havet är en integrerad del av vattencykeln. Även om havet är stort, är det ändligt och dess resurser begränsade.

 

PRINCIP 2
Havet och livet i havet formar jordens egenskaper

Vad formade ytan på land? Havsnivåförändringar över geologisk tid, tektoniska aktiviteter och vågkraften formade bland annat landytan. Vågor och strömmar återfördelar sand och sediment och formar kusten. Många av jordens material och biogeokemiska cykler har sitt ursprung i havet: till exempel bildades sedimentära bergarter som nu exponerats på land i havet av de många organismer, som använder kol upplöst i vattnet för att bilda snäckor eller andra skelettdelar. När dessa organismer dör sjunker de till havets botten och bildar sedimentärt berg på grund av kompaktering och cementering. På grund av jordskorpans tektoniska rörelser kan det sedimentära berget lyfta upp för att bli exponerat som en del av kontinenterna. Omvänt är kontinenterna den huvudsakliga materialkällan för havsbassängerna genom väderbildning och erosion. Som ni ser är land och hav inte två separata system!

 

PRINCIP 3
Havet har ett stort inflytande på vädret och klimatet

Havet interagerar med atmosfären och styr vädret och klimatet. Havet modererar det globala vädret och klimatet genom att absorbera det mesta av solstrålningen som når jorden.

Värmeutbyte mellan havet och atmosfären driver vattencykeln, såväl som oceanisk och atmosfärisk cirkulation. Dessutom kontrollerar förångningen av havet, tillsammans med vindmönstren och jordens rotation, mängden nederbörd. Havet dominerar jordens kolcykel och hälften av den primära produktiviteten på jorden äger rum i havets solbelysta ytskikt.

 

PRINCIP 4
Havet gör jorden beboelig

Visste du att de tidigaste bevisen på liv finns i havet? Miljontals olika arter av organismer som lever på jorden idag härstammar från förfäder som utvecklats i havet och fortsätter att utvecklas i dag. Syre som finns i atmosfären kom ursprungligen från den fotosyntetiska aktiviteten hos marina organismer, och ansamlingen av syre var nödvändig för att utveckla liv på land. Hittills har havet producerat 50-85% av syret i atmosfären.

 

PRINCIP 5
Havet stöder en stor mångfald av liv och ekosystem

Livet i havet varierar i storlek från de minsta mikroberna till det största djuret på jorden, blåvalen!

Trots sin litenhet ligger många mikrober till grund för alla havets näringsvävar och är de viktigaste primärproducenterna i havet. De flesta av de stora organismgrupperna som finns på jorden finns enbart i havet, där vi kan hitta en mycket större biologisk mångfald.

Marina organismer har unika livscykler och anpassningar (ja, havet är inte en lätt plats att överleva i!) Viktiga relationer mellan olika organismer har utvecklats för bättre överlevnadsmöjligheter.

Utbredningen av organismer i havet definieras av såväl biotiska som abiotiska faktorer (såsom ljus, syre, salthalt, temperatur, hydrodynamiska mönster). Bara några få havsområden har det rikligaste livet på jorden, medan det mesta av havet inte stöder mycket liv. Havet ger ett stort utrymme för olika och unika ekosystem!

 

PRINCIP 6
Havet och människor är tydligt sammankopplade

Havet påverkar varje människoliv; utan havet skulle livet inte vara möjligt!

Havet tillhandahåller mat, mediciner och mineral- och energiresurser. Det stöder jobb och nationella ekonomier och fungerar som en motorväg för transport av varor och människor. Havet är också en källa till inspiration, rekreation, föryngring och upptäckt! Människor älskar att tillbringa tid nära havet! Men människor påverkar havet negativt på olika sätt: oreglerad fiskeverksamhet, okontrollerad utveckling av kustområden och förorening är bara några exempel.

 

PRINCIP 7
Havet är till stor del outforskat

Visste du att havet är den största outforskade platsen på jorden? Mindre än 5% av havet har utforskats! Att förstå havet är mer än en fråga om nyfikenhet.

Vår överlevnad hänger mycket på det! För att bättre förstå havet är det nödvändigt med en tvärvetenskaplig strategi. Samarbete mellan forskare från olika områden främjar nya idéer och ger nya perspektiv på frågeställningar.

 

YTTERLIGARE RESURSER

Besök www.marine-ed.org/ocean-literacy/overview för att läsa och/eller ladda ner den kompletta guiden om Ocean Literacy eller utforska alla de grundläggande principerna och grundläggande koncepten.

På den här webbplatsen kan du också hitta ”Ocean Literacy Scope and Sequence for Grades K-12”, ett verktyg som ger lärare vägledning om vad elever behöver förstå i olika åldrar för att uppnå fullständig förståelse av havsmedvetenhetens principer och grundläggande begrepp.