Läroplansrelevans

uppdaterad: 2020-02-09

VIRTUE erbjuder många kopplingar till skolans läroplaner. Kontakta gärna oss och berätta om hur du tillämpar läroplanen genom VIRTUE i din undervisning. Goda exempel på detta är de projektarbeten som lärare skrivit på VIRTUE-kursen

Här är några exempel:

Ämnet Bild

Ämnet Bild på både Grundskola och Gymnasium syftar till att ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den syftar också till att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. Ämnesövergripande undervisning mellan Bild och Biologi ger stora möjligheter till fördjupade kunskaper och nya arbetssätt. VIRTUE passar utmärkt till detta!

Teckning och målning
Att arbeta med teckning och målning för att avbilda djur, växter och andra organismer är ett sätt att öva olika tekniker men också att förstå det vi ser. Bildarbetet blir ett analytiskt arbete och en möjlighet att visualisera kunskaper.

Att förstå det vi ser är en video (38 min) om hur ämnet bild kan användas som en del i naturvetenskaplig undervisning och förståelse. Producerad av VIRTUE-teamet i samarbete med bilddidaktiker Rebecka Graf Nordström.

Foto och Video
Att arbeta med fotografering och video är ett sätt att dokumentera och redovisa experiment och resultat på ett effektivt sätt. Att planera och genomföra en film kring ett VIRTUE-experiment, kan ge en fördjupad förståelse för metoder och innehåll och är en redovisningsform som kan fånga processer och resultat som är svårfångade i en skriftlig rapport.

Kreativt skapande
VIRTUE ger inblick i en fantastisk visuell värld som kan inspirera till kreativt, konstnärligt skapande i alla tänkbara tekniker och former!

Ämnet Biologi

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Läroplan för grundskolan, Lgr 11

Årskurs 1-3

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra
  uttrycksformer.

Årskurs 4-6

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt
  förekommande arter.
  Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
  rapporter.

Årskurs 7-9

 • Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället
Natur och samhälle
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
Biologins metoder och arbetssätt
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
   

Läroplan för gymnasiet, Lgy 11

Kurserna ”Biologi 1” och ”Naturvetenskaplig specialisering”, på Naturprogrammet, innehåller många formuleringar som passar för att arbeta med VIRTUE. Dessutom finns övergripande programmål, som tillsammans med det centrala innehållet, tar upp naturvetenskapligt arbetssätt på olika sätt. I kunskapskraven finns exempelvis skrivelser som tar upp elevernas förmåga att kunna formulera frågeställningar, tolka resultat och utvärdera metoder. Det finns också specifika mål i Biologi 1 kring exempelvis artdiversitet och hur olika faktorer kan påverka den.

Begreppet hållbar utveckling och diskussionen kring hur människan påverkar miljön kan användas som grund för att göra testbara hypoteser där olika miljöers artdiversitet jämförs med hjälp av VIRTUE. Genom tillgång till samma slags utgångsmaterial i form av skivorna finns möjlighet till många jämförande frågeställningar. Detta dels genom jämförelser inom samma rack på samma plats (skillnader på ovansida/undersida, skillnader i djup mm) men också genom att jämföra olika platser. Att det finns en standard för hur racken är uppbyggda gör att eleverna kan minska antalet variabler. Genom att vissa yttre ramar sätts underlättar det för eleverna att komma igång med sina frågeställningar. Dessa frågeställningar kan man sedan vidga till att jämföra med andra platser och andra skolor.

Utdrag ur "Centralt innehåll"

Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Biologins karaktär och arbetsmetoder

Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern utrustning.

Naturkunskap

Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.